Vedtekter for Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap

Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap ble opprettet i 1970 av Akershus Fylke, og er slått sammen med Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap (opprettet i 1969) i 2021.

Navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap.

Formål

Stiftelsen har et ikke ervervsmessig formål. Formålet er å leie ut rimelige boliger til personer med særskilt boligbehov, fortrinnsvis for ansatte ved helseinstitusjoner tilknyttet Helse Sør - Øst RHF. Primært ansatte i Vestre Viken, Asker Kommune, Bærum Kommune, Viken Fylkeskommune, samt utleie etter nærmere avtale med helse og sosialetatene i Asker og Bærum kommuner. Formålet er også å feste eller eie eiendommer og bebygge disse med boliger for utleie i hht. stiftelsens formål. I den utstrekning det er nødvendig å skaffe tilstrekkelig med boliger, kan stiftelsen eie andeler i borettslag og boligbyggelag. Stiftelsen har dessuten anledning til å forestå oppføring av andre bygg enn boligbygg, herunder garasjer, når de skal brukes til felles formål, eller når utleie av lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med stiftelsens øvrige virksomhet.

Kapital

Stiftelsens grunnkapital er kr 400.000, -.

Forretningsadresse

Stiftelsens forretningsadresse er Tokesvei 3, 1336 Sandvika.

Styre

Stiftelsen ledes av et styre bestående av 7 personer med personlige varamedlemmer, oppnevnt av Styret for Vestre Viken HF, hvorav 1 representant fra de ansatte i Stiftelsen og 1 representant fra leietakerne. Styret velges for en periode på fire år.

Tegne stiftelsen

Stiftelsen forpliktes av styreleder og daglig leder/forretningsfører i fellesskap.

Administrasjon

Styret har den daglige ledelse av stiftelsen. Styret kan ansette daglig leder/ forretningsfører eller treffe annen avtale om forretningsførselen for stiftelsen, herunder engasjere regnskapsfører. Retningslinjer som regulerer boligforvaltning mot leietakere skal vedtas av styret.

Revisor

Styret for stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap engasjerer revisor for stiftelsen. Daglig leder har rett til å uttale seg.

Endring av vedtektene

Endring i stiftelsens vedtekter vedtas av styret.

Opphør

Ved opphør av virksomheten skal stiftelsens verdier disponeres i samsvar med kap. VI i stiftelsesloven på en slik måte at stiftelsens formål ivaretas på best mulig måte.

I forbindelse med innfusjoneringen av Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap i Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap ble vedtektene revidert 25 august 2021. Dette arbeidet ble gjennomført av styrene i de ovennevte selskaper.